วิชาบังคับ

  บ.211  ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์              3  (3-0-6)
         ความหมาย ขอบเขต และพัฒนาการของบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์           ระบบสารสนเทศและบริการ
  ระบบและบริการของห้องสมุดและหน่วยงานบริการสารสนเทศอื่นๆ              บุคคลและสถาบันที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
  วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาชีพและการศึกษาอบรมทาง บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   จรรยาบรรณ  และมาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์     มีการศึกษานอกสถานที่

   

  บ.212  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น                                                       3  (3-0-6)
         ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุดและ   ศูนย์สารสนเทศ   ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี    สื่อประสม 

  บ.231  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ                                                       3  (3-0-6)
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ.211            
        ความหมายและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การเลือก  การจัดหา  การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ    และการคัดทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ  เทคโนโลยีและความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

  บ.241  การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 1                                    3  (2-3-4)
       วัตถุประสงค์ ประโยชน์และหลักเกณฑ์ทั่วไปของการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ    ศึกษาและวิเคราะห์หมวดหมู่ตามระบบทศนิยมของดิวอี้ การกำหนดเลขหนังสือ วิธีการให้หัวเรื่องทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  บ.242  การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ 1                                              3  (2-3-4)
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ.241
         ความมุ่งหมายและประโยชน์ในการทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ  หลักเกณฑ์ในการทำรายการ สารสนเทศประเภทต่างๆ    โดยเฉพาะการทำรายการหนังสือภาษาอังกฤษและการทำแบบบันทึกข้อมูลเข้า เครื่องคอมพิวเตอร์ การผลิตและการเรียงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

  บ.251  ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง                                               3  (2-3-4)
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ.211
        ลักษณะและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง การพิจารณาคู่มือการเลือก วิธีใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ   เพื่อการอ้างอิง แหล่งผลิตและการจัดบริการช่วยการค้นคว้าและอ้างอิง การนำ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการค้นคว้า 

 

  บ.  324  ความรู้เบื้องต้นทางการวิจัยสำหรับบรรณารักษ์                                     3  (3-0-6)
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ.211
         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 

  บ.  343  การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ 2                                           3 (2-3-4)
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ. 242
           หน้าที่และความรับผิดชอบของงานทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ  เครื่องมือ  และหลักเกณฑ์   การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  โดยเฉพาะการทำรายการหนังสือภาษาไทยทุกประเภท                  และทำแบบบันทึกข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์  การผลิตและการเรียงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 

 

  บ.  344  การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ                                         3 (3-0-6) 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ.212
         ความหมายและกระบวนการของการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ    แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ  เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ    กลวิธีการค้นคืนสารสนเทศ  การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ

 

  บ.  361  การจัดและบริหารห้องสมุดทั่วไป                                              3 (3-0-6)
          หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร องค์ประกอบสำคัญของการดำเนินงานห้องสมุด การวาง โครงร่างและการจัดตั้งห้องสมุด
  บุคลากร งบประมาณและการเงิน การจัดและใช้สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์    การประชาสัมพันธ์   การประเมินผล  สถิติ
  และรายงาน  มาตรฐานที่เกี่ยวกับงานห้องสมุด มีการศึกษานอกสถานท
ี่

 

  บ.  371  การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศ                                       3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ.212
          ความหมาย วัตถุประสงค์  และประเภทของการบริการและการเผยแพร่สารสนเทศ    การจัดการด้านการบริการและการเผยแพร่สารสนเทศ หลักและกระบวนการจัดบริการประเภทต่างๆ   จริยธรรมในงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ  การติดตามและประเมินผลการบริการ

 

  บ.  491  การปฏิบัติงานในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ                         4 (0-12-0)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาบังคับในสาขาระดับ 200 และ 300 ทุกวิชา โดยต้องสอบได้ ไม่ต่ำกว่าระดับ C ทุกรายวิชา
         ปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ ในห้องสมุด ทั้งงานเทคนิคและงานบริการ กำหนดการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า  210 ชั่วโมง  โดยต้องมีการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน นักศึกษาอาจเลือกปฏิบัติงานในแหล่งบริการสารสนเทศแทนห้องสมุดก็ได้   ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

 

  วิชาเลือก

  บ. 215    การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์                                                        3 (3-0-6)
        พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ  ภาษากำกับต่างๆ  การออกแบบเว็บไซต์สำหรับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ   การเผยแพร่เว็บไซต์ การประเมินคุณค่าเว็บไซต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

   บ.  216  สารสนเทศกับสังคมไทย                                                             3 (3-0-6)
            ความหมายและความสำคัญของสารสนเทศ ความรู้เท่าทันสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ภูมิหลังเกี่ยวกับสังคมสารสนเทศและสังคมความรู้  วัฒนธรรมการเรียนรู้และการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้      บทบาทของสถาบันบริการสารสนเทศและแนวทางการพัฒนางานสารสนเทศในบริบทสังคมไทย

 

  บ.217 การรู้สารสนเทศ 1                                                                          3 (3-0-6)
  ไม่นับหน่วยกิตให้กับนักศึกษาวิชาเอกและโทบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์                                                  
          ความสำคัญของสารสนเทศกับการศึกษาค้นคว้า  สื่อสารสนเทศในรูปแบบดั้งเดิมจนถึงสื่อดิจิทัล  แหล่งสารสนเทศประเภทต่าง   ๆ หมายรวมถึงแหล่งสารสนเทศดิจิทัล  วิธีการและเทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงและค้นคืนสารสนเทศประเภทต่าง ๆ        การประเมินแหล่งสารสนเทศ

 

  บ. 218 การรู้สารสนเทศ 2                                                                        3 (3-0-6)
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ. 217
  ไม่นับหน่วยกิตให้กับนักศึกษาวิชาเอกและโทบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
         หลักการคัดเลือกและรวบรวมสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ   การอ้างอิงสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ     การสร้างฐานข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การนำเสนอสารสนเทศ     กฎหมายและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ

 

  บ.  226  พัฒนาการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ                                     3 (3-0-6)
         วิวัฒนาการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศในประเทศไทยและต่างประเทศ  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของห้องสมุด
และศูนย์สารสนเทศตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  มีการศึกษานอกสถานที่

 

  บ.  319  การบริหารสำนักงาน                                                                  3 (3-0-6)
           การจัดสำนักงาน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร งานงบประมาณ งานพัสดุ   งานเลขานุการ การเขียนหนังสือราชการและจดหมายธุรกิจ  มีการศึกษานอกสถานที่

 

  บ.  327  หนังสือและการพิมพ์                                                                  3 (3-0-6)
          ประวัติและวิวัฒนาการของตัวอักษรและหนังสือตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน หนังสือต้นฉบับที่มีชื่อเสียง ประวัติและวิวัฒนาการ
  ของการพิมพ์ อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการพิมพ์ ขั้นตอนการผลิตหนังสือ   ประเภทและกิจการของโรงพิมพ์        สำนักพิมพ์   กฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและ   วัฒนธรรมกับการผลิตและการเผยแพร่สิ่งพิมพ์   มีการศึกษานอกสถานที่

     บ.  335 โปรแกรมประยุกต์สำหรับสำนักงาน                                            3 (3-0-6)
            การใช้งานโปรแกรมแผ่นตารางทำการ ได้แก่ การสร้างแผนภูมิ การใช้สูตร การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ การหาค่าสถิติเบื้องต้น
  และการใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลได้แก่ การสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง การสร้างฟอร์ม การสร้างแบบสอบถาม
  การสร้างรายงาน ประยุกต์กับงานด้านห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
    บ.  336 โปรแกรมด้านกราฟิก                                           3 (3-0-6)
            การใช้งานโปรแกรมสำหรับการจัดการภาพ  และการใช้งานโปรแกรมสำหรับวาดภาพแบบเวคเตอร์ ประยุกต์กับงาน
  ด้านห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
 

  บ.  345  บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป                                          3 (3-0-6)
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ.212
          ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสำคัญ และประเภทของบรรณานุกรม ดรรชนี   และสาระสังเขปในฐานะเครื่องมือช่วยค้นในระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ หลักการทำบรรณานุกรม ดรรชนี   และสาระสังเขปทั้งในรูปดิจิทัลและสิ่งพิมพ์  แนวการจัดบริการและเผยแพร่ บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป

 

  บ.  346  การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 2                                3 (3-0-6)
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ.241
          วิเคราะห์การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศระบบต่าง ๆ ที่มีใช้ในห้องสมุดและ ศูนย์สารสนเทศ    เน้นการจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน วิธีการให้หัวเรื่องตามระบบหอสมุด รัฐสภาอเมริกัน

 

 

  บ.  357  ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            3 (3-0-6)
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ. 251
           ความหมายและขอบเขตของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทรัพยากรสารสนเทศที่สำคัญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์   และเทคโนโลยีทั้งประเภททั่วไปและอ้างอิง  หลักที่ใช้ในการเลือกทรัพยากร สารสนเทศในสาขาวิชานี้   แหล่งและบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลและสถาบัน   ที่มีส่วนช่วยให้สาขาวิชานี้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง  มีการศึกษานอกสถานที่

 

  บ.  358  ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        3 (3-0-6)
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ. 251
          ความหมายและขอบเขตของวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    ทรัพยากรสารสนเทศที่สำคัญในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ประเภททั่วไปและอ้างอิง    หลักที่ใช้ในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชานี้            แหล่งและบริการสารสนเทศทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    บุคคลและสถาบันที่มีส่วนช่วยให้สาขาวิชานี้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง  มีการศึกษานอกสถานที่

 

  บ.  359  ทรัพยากรสารสนเทศสำหรับเด็กและวัยรุ่น                                       3 (3-0-6)
           ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับเด็กและวัยรุ่น ความหมาย ประวัติและพัฒนาการ  ประเภทของทรัพยากร
  สารสนเทศสำหรับเด็กและวัยรุ่น ความต้องการและความสนใจในการอ่านของเด็กวัยต่างๆ          การส่งเสริมและการแนะแนว    การอ่าน นักเขียนและนักวาดภาพคนสำคัญทั้งของไทยและต่างประเทศทั้ง ในอดีตและปัจจุบัน                  ผลงานเล่มสำคัญๆ    หลักการเลือก  คู่มือการเลือก  แหล่งผลิต  องค์การและสถาบันที่มีส่วนส่งเสริมการผลิต แนวโน้มของการผลิตและการตลาด    ของทรัพยากรสารสนเทศสำหรับเด็กและวัยรุ่น  มีการศึกษานอกสถานที่


 

  บ.  377  การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศสำหรับผู้ใช้กลุ่มพิเศษ               3 (3-0-6)
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ.212
           ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้ใช้กลุ่มพิเศษ การจัดการสารสนเทศและบริการสำหรับผู้ใช้กลุ่มพิเศษ  จริยธรรม  การบริการ    และการประเมินคุณภาพการบริการ


 

  บ.  385  วารสารและหนังสือพิมพ์สำหรับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ           3 (3-0-6)
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ.211
           ความหมายและความสำคัญของวารสารและหนังสือพิมพ์ทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การเลือก    การจัดหา  การบริการ  และการเผยแพร่วารสารและหนังสือพิมพ์  เทคโนโลยีและความร่วมมือในงานวารสาร

    บ.  425  การวิจัยสำหรับบรรณารักษ์           3 (3-0-6)
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ.324
           ศึกษาค้นคว้าโดยนำความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในการศึกษา
  หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง  และนำเสนอผลงานในรูปแบบรายงานการวิจัย
 

  บ.  445  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ            3 (2-3-4)
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ.212
           ตัวแปร ค่าคงที่ ตัวดำเนินการและนิพจน์ คำสั่งเลือกทำ คำสั่งวนรอบ โปรแกรมย่อย  โดยประยุกต์กับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง

 

  บ.  446  พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูลสำหรับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ     3 (2-3-4)
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ.212
          ความหมายของฐานข้อมูล  สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล  แบบจำลองฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การปรับบรรทัดฐาน    ความคงสภาพของข้อมูล  การควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูลพร้อมกัน  การสำรองและการกู้คืนข้อมูล    การรักษาความปลอดภัย   ของฐานข้อมูล

 

  บ.  447  การทำรายการโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์                         3 (3-0-6)
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ.242
           ลักษณะสำคัญของโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาการทำรายการโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ

 

  บ. 449  เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ         3 (3-0-6)
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ.212
          การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานบริการสารสนเทศ   รวมทั้งแหล่งข้อมูลบนเครือข่ายทั่วโลก แนวโน้มของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในอนาคต มีการศึกษานอกสถานที่


     บ.  456  การจัดการความรู้สำหรับบรรณารักษ์            3 (3-0-6)
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้  การสร้างคลังความรู้  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
   ความรู้   และการจัดการความรู้ในงานสารสนเทศ
 

  บ.  466  การจัดและบริหารห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียน            3 (3-0-6)
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ.361
           ความหมาย พัฒนาการและมาตรฐานของห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียนทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ   การดำเนินงานในด้านนโยบาย แผนงาน งบประมาณ บุคลากร บริการ และการจัดทำโครงการต่างๆ   ของห้องสมุดทั้งสองประเภท บริการและกิจกรรมที่เสริมการเรียน การสอน การอ่าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนและสังคม    มีการศึกษานอกสถานที่


 

  บ.  467  การจัดและบริหารห้องสมุดเฉพาะและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา      3 (3-0-6)
   วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ.361
           ความหมาย พัฒนาการและมาตรฐานของห้องสมุดเฉพาะ ศูนย์สารสนเทศ และห้องสมุดสถาบัน   อุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ การดำเนินงานในด้านนโยบาย แผนงาน งบประมาณ บุคลากร บริการ   และการจัดทำโครงการต่างๆ ของห้องสมุดทั้งสองประเภท มีการศึกษานอกสถานที่

 

  บ.  476  การศึกษาผู้ใช้                                                                                             3 (3-0-6)
           วิชาบังคับก่อน : สอบได้ บ.211
  ความหมายและขอบเขตของการศึกษาผู้ใช้ หลักและวิธีการในการศึกษาผู้ใช้   การนำผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนางานสารสนเทศ

 

  บ.  487  จดหมายเหตุและทรัพยากรสารสนเทศราชการ                                       3 (3-0-6)

           การศึกษาจดหมายเหตุในแง่ของประวัติ  ความสำคัญ  ลักษณะ  แหล่งเอกสารจดหมายเหตุ  การจัดเก็บและบริการ    ตลอดจนการอนุรักษ์  การศึกษาทรัพยากรสารสนเทศราชการในเรื่องของลักษณะ  ประเภท  ความสำคัญ  แหล่งทรัพยากร    การจัดหา  การจัดเก็บและบริการ  มีการศึกษานอกสถานที่

ที่อยู่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 โทรสาร 0-2564-4493

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์: ผศ.นฤตย์ นิ่มสมบุญ e-mail nar@tu.ac.th

หรือ ผศ.ไพโรจน์ เอี่ยมชัยมงคล e-mail perseuz@hotmail.com

 
กลับสู่ด้านบน