ชื่อหลักสูตร

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

  ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม    ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ     ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

  หน่วยงานรับผิดชอบ

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์   คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม

  โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โดยได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้าง          องค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตรดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ   100   หน่วยกิต
     2.1 วิชาเอก  76    หน่วยกิต
           2.1.1 วิชาบังคับในสาขา   37  หน่วยกิต
           2.1.2  วิชาเลือกในสาขา   30   หน่วยกิต
           2.1.3 วิชาบังคับนอกสาขา 9    หน่วยกิต
      2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก    24    หน่วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี    9   หน่วยกิต

  ข้อกำหนดของหลักสูตร
  1. วิชาศึกษาทั่วไป
         นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  2. วิชาเฉพาะ
          2.1 วิชาเอก   76   หน่วยกิต
                2.1.1 วิชาบังคับในสาขา   
                         นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขาไม่น้อยกว่า  12  วิชา  37  หน่วยกิต  และต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ C                ทุกรายวิชา   ดังนี้
  บ.211    ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์     3 หน่วยกิต
  บ.212    เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น                                                     3  หน่วยกิต
  บ.231    การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ                                                   3  หน่วยกิต          
  บ.241    การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 1                             3  หน่วยกิต          
  บ.242    การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ 1                                          3  หน่วยกิต
  บ.251    ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง                                             3  หน่วยกิต          
  บ.324    ความรู้เบื้องต้นทางการวิจัยสำหรับบรรณารักษ์                           3  หน่วยกิต
  บ.343    การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ 2                                          3  หน่วยกิต
  บ.344    การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ                                          3  หน่วยกิต
  บ.361    การจัดและบริหารห้องสมุดทั่วไป                                               3  หน่วยกิต
  บ.371    การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศ                                        3  หน่วยกิต
  บ.491    การปฏิบัติงานในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ                          4  หน่วยกิต

     2.1.2 วิชาเลือกในสาขา    นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ ในสาขาไม่น้อยกว่า 10 วิชา 30 หน่วยกิต โดยต้องเป็นวิชาในระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 2 วิชา 6 หน่วยกิต   จากรายวิชาต่อไปนี้

  บ.215    การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์                                                      3  หน่วยกิต
  บ.216    สารสนเทศกับสังคมไทย                                                            3  หน่วยกิต
  บ.217    การรู้สารสนเทศ 1                                                                      3  หน่วยกิต
  บ.218    การรู้สารสนเทศ 2                                                                      3  หน่วยกิต
  บ.226    พัฒนาการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ                             3  หน่วยกิต
  บ.319    การบริหารสำนักงาน                                                                 3  หน่วยกิต
  บ.327    หนังสือและการพิมพ์                                                                 3  หน่วยกิต
  บ.335    โปรแกรมประยุกต์สำหรับสำนักงาน                                         3  หน่วยกิต
  บ.336    โปรแกรมด้านกราฟิก                                                                3  หน่วยกิต
  บ.345    บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป                                      3  หน่วยกิต
  บ.346    การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 2                           3  หน่วยกิต
  บ.357    ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3  หน่วยกิต
  บ.358    ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3  หน่วยกิต
  บ.359    ทรัพยากรสารสนเทศสำหรับเด็กและวัยรุ่น                                 3  หน่วยกิต
  บ.377    การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศสำหรับผู้ใช้กลุ่มพิเศษ     3  หน่วยกิต
  บ.385    วารสารและหนังสือพิมพ์สำหรับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ   3  หน่วยกิต
  บ.425    การวิจัยสำหรับบรรณารักษ์                                                         3  หน่วยกิต
  บ.445    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ    3  หน่วยกิต
  บ.446    พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูลสำหรับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ  3  หน่วยกิต
  บ.447    การทำรายการโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์                     3  หน่วยกิต
  บ.449    เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ  3  หน่วยกิต
  บ.456    การจัดการความรู้สำหรับบรรณารักษ์                                         3  หน่วยกิต          
  บ.466    การจัดและบริหารห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียน     3  หน่วยกิต
  บ.467    การจัดและบริหารห้องสมุดเฉพาะและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  3  หน่วยกิต
  บ.476    การศึกษาผู้ใช้                                                                               3  หน่วยกิต
  บ.487    จดหมายเหตุและทรัพยากรสารสนเทศราชการ                            3  หน่วยกิต

                2.1.3 วิชาบังคับนอกสาขา      นักศึกษาต้องศึกษาและสอบไล่ได้รายวิชาภาษาอังกฤษ   3  รายวิชา   รวม  9  หน่วยกิต ได้แก่
  อ.216     โครงสร้างภาษาอังกฤษ                                                              3   หน่วยกิต
  อ.221      การอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล                                                        3    หน่วยกิต
  อ.231      การเขียนระดับย่อหน้า                                                               3     หน่วยกิต

         2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก    24           หน่วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  ดังนี้
                2.2.1 วิชาโท
                         นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท          โดยศึกษาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชานั้นๆ ในกรณีที่นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท  นักศึกษาสามารถนำวิชา      อ.216  , อ.221 , และ อ. 231 (วิชาบังคับนอกสาขา) มานับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ ให้ครบจำนวนวิชาตามข้อกำหนดของหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษได้ แต่จะไม่นับหน่วยกิตให้   ดังนั้นนักศึกษาต้องศึกษาวิชาอื่น ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพิ่มอีก 3 วิชา 9 หน่วยกิต เพื่อให้ครบหน่วยกิตที่กำหนดไว้

                หรือ 2.2.2 วิชาเลือก
                        นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมไม่เกิน 4 สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต

  3. วิชาเลือกเสรี    9  หน่วยกิต
        นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรีอย่างน้อย  9  หน่วยกิต     ทั้งนี้ให้หมายรวมถึง วิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศด้วย  
  การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เป็นวิชาโท
          นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เป็นวิชาโท                    ต้องศึกษารายวิชาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต  ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
            1. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาบังคับในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวม15หน่วยกิต ได้แก่ บ.211, บ.212, บ.241, บ.242, และ บ.251 และต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ C ทุกรายวิชา
             2. นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
           นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต  ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  มีสิทธิได้รับอนุปริญญา
           1. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.00
           2. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ
           3. ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตร รวม  30 หน่วยกิต
           4. ได้ศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต  ตามเงื่อนไขดังนี้
                4.1 วิชาบังคับในสาขา ไม่น้อยกว่า  37  หน่วยกิต และต้องสอบได้ไม่ต่ำกว่า C ในรายวิชาต่อไปนี้ บ.211, บ.212,                        บ.231, บ.241, บ.242, บ.251, บ.324, บ.343, บ.344, บ.361, บ.371 และ บ.491
               4.2 วิชาบังคับนอกสาขา จำนวน  9  หน่วยกิต  นักศึกษาต้องสอบไล่ได้วิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา  อ.216, อ.221 และ
                     อ. 231
              4.3 วิชาอื่นๆ ในสาขา ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต
          5. ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต

                               
 

    

 

ที่อยู่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ 0-2696-5662 โทรสาร 0-2696-5660

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์: ผศ.นฤตย์ นิ่มสมบุญ e-mail nar@tu.ac.th

หรือ ผศ.ไพโรจน์ เอี่ยมชัยมงคล e-mail perseuz@hotmail.com