อาจารย์จีรวรรณ ศรีวงษ์
M.S.(Library And Information Science)   Long Island University
อ.บ.(สารนิเทศศึกษา) (เกียรตินิยมอันดับ 2)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail address: sjirawan@tu.ac.th
   

อาจารย์ธนพร อธิกิจ
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ลาศึกษาต่อ)
e-mail address: aomiiati@tu.ac.th

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤตย์ นิ่มสมบุญ
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
e-mail address: nar@tu.ac.th

รองศาสตราจารย์ปราณี อัศวภูษิตกุล
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
e-mail address: pra@tu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ เอี่ยมชัยมงคล (หัวหน้าภาควิชา)
MS.(Computer Information System)   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail address: kepairoj@tu.ac.th

รองศาสตราจารย์สีปาน ทรัพย์ทอง
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.บ.(บรรณารักษศาสตร์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail address: seep@tu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภศรี กาหยี
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.บ.(บรรณารักษศาสตร์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์สุภาพร ภัทราคร
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
e-mail address: supt@tu.ac.th
อาจารย์อนุรักษ์ อยู่วัง
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
e-mail address: porr.anurak@gmail.com

 

ที่อยู่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 โทรสาร 0-2564-4493

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์: ผศ.นฤตย์ นิ่มสมบุญ e-mail nar@tu.ac.th

หรือ ผศ.ไพโรจน์ เอี่ยมชัยมงคล e-mail perseuz@hotmail.com