ชื่อหลักสูตร

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

  ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ     ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

  หน่วยงานรับผิดชอบ

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์   คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางด้านวิชาชีพและผู้บริหารระดับสูงทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนางานห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ
  3. เพื่อผลิตผลิตนักวิชาการที่สามารถค้นคว้าวิจัยทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  4. เพื่อผลิตผู้สอนด้านบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์

  โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต เป็นการศึกษาเต็มเวลาในเวลาราชการ     และต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ      สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานต้องลงเรียนวิชาเสริมพื้นฐานในภาคฤดูร้อนก่อนโดยไม่นับหน่วยกิตสะสมให้

     โครงสร้างหลักสูตร

                        

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

 วิชาบังคับ

18  หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

 วิชาเลือก

12  หน่วยกิต

18  หน่วยกิต

 วิทยานิพนธ์

12  หน่วยกิต

--

 การค้นคว้าอิสระ

--

 6  หน่วยกิต

 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

42 หน่วยกิต

42  หน่วยกิต


  วิชาเสริมพื้นฐาน 
      สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานจะต้องศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่1 โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม
  รหัสวิชา                           ชื่อวิชา                                                                                                   หน่วยกิต                                                                                                                                           (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  บ.501                     ทรัพยากรสารสนเทศและการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ                              3 (3-0-9)
  บ.502                     การวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ                            3 (3-0-9)

   วิชาบังคับ
            นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ต้องศึกษาวิชาบังคับทั้ง 6 วิชารวม 18 หน่วยกิต ดังนี้
  รหัสวิชา                           ชื่อวิชา                                                                                                   หน่วยกิต                                                                                                                                           (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)   บ.611                    เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                     3 (3-0-9)
  บ.612                    บริการสารสนเทศ                                                                                            3 (3-0-9)
  บ.613                    การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ                      3 (3-0-9)
  บ.621                    การวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศขั้นสูง                  3 (3-0-9)
  บ.651                    การบริหารห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศขั้นสูง                                               3 (3-0-9)
  บ.671                    การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์                                   3 (3-0-9)

  วิชาเลือก

         นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2  เลือกศึกษาวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต นักศึกษาแผน ข  เลือกศึกษาวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
  รหัสวิชา                           ชื่อวิชา                                                                                                   หน่วยกิต                                                                                                                                           (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

  บ.645                    การจัดการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะวิชา                                                    3 (3-0-9)
  บ.675                    สถิติสำหรับงานบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์                            3 (3-0-9)
  บ.685                    การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์                                3 (3-0-9)
  บ.686                    การประยุกต์วิธีสอนสำหรับวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   3 (3-0-9)
  บ.715                    โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานสารสนเทศ                                                3 (3-0-9)
  บ.725                    การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศขั้นสูง                                                    3 (3-0-9)
  บ.727                    การพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์                                                                  3 (3-0-9)
  บ.728                    โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับงานสารสนเทศ                      3 (3-0-9)
  บ.755                    การวิเคราะห์ระบบงานห้องสมุด                                                                    3 (3-0-9)
  บ.756                    ห้องสมุดดิจิทัล                                                                                               3 (3-0-9)
  บ.757                    กฎหมายสำหรับงานบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์                      3 (3-0-9)
  บ.778                    สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์                                                                        3 (3-0-9)

  การค้นคว้าอิสระ  (สำหรับนักศึกษา แผน ข )

  รหัสวิชา                            ชื่อวิชา                                                                                                   หน่วยกิต
  บ.771                     การค้นคว้าอิสระ 1                                                                                                  3         
  บ.772                     การค้นคว้าอิสระ 2                                                                                                  3

  วิทยานิพนธ์  (สำหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)

  รหัสวิชา                            ชื่อวิชา                                                                                                   หน่วยกิต
  บ.800                            วิทยานิพนธ์                                                                                                     12 

คำอธิบายรายวิชา

ที่อยู่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ 0-2696-5662 โทรสาร 0-2696-5660

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์: ผศ.นฤตย์ นิ่มสมบุญ e-mail nar@tu.ac.th

หรือ ผศ.ไพโรจน์ เอี่ยมชัยมงคล e-mail perseuz@hotmail.com