ความมุ่งหมาย

 1. เพื่อศึกษาทฤษฎี หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานในห้องสมุดและหน่วยงานสารสนเทศ
 2. เพื่อให้นักศึกษาที่เลือกเป็นวิชาเอกสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดและบริหารงานห้องสมุดหรืองานที่เกี่ยวกับการใช้ บริการสารสนเทศในลักษณะอื่น สำหรับนักศึกษาที่เลือกวิชานี้เป็นวิชาโทจะสามารถนำความรู้ไปประกอบในการ ปฎิบัติงานทั่วไปในห้องสมุดและหน่วยงานสารสนเทศได้

  สาระสำคัญของหลักสูตรวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร

 1. นักศึกษาต้องศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย ศึกษาวิชาบังคับในภาคฯ จำนวน 37 หน่วยกิต (และต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่า C ทุกรายวิชา) และศึกษาวิชาอื่นๆ ในภาควิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 2. นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ตามความสนใจ โดยเลือกศึกษาเป็นวิชาโทหรือวิชาเลือก จำนวน 24 หน่วยกิต
 3. นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

  การศึกษาภาควิชาบรรณารักษาศาสตร์เป็นวิชาโท

นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเฉพาะด้านของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ไม่ น้อยกว่า 24 หน่วยกิต (รายวิชาบังคับในสาขา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และวิชาอื่นๆ ในสาขา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย กิต)

  ข้อแนะนำในการศึกษาสาขาวิชานี้ นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าเรียนในวิชานี้ควรมีคุณสมบัติที่ดีอาท

 1. เป็นผู้รักความรู้ สนใจการอ่าน สนใจสภาพแวดล้อม มีจิตใจดี
 2. เป็นผู้มีความมานะ อดทน ตลอดจนมีไหวพริบและปฏิภาณ
 3. เป็นผู้ที่มีความสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้

  แนวทางการประกอบอาชีพและตลาดแรงงานของบัณฑิตสาขาวิชานี้

 1. เป็นบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ในระดับบริหารในห้องสมุดหรือหน่วยงานด้านบริการสารสนเทศขนาดเล็ก เช่น ห้องสมุดโรงเรียน/วิทยาลัย/องค์การ/บริษัท/สมาคม
 2. เป็นบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศเฉพาะด้าน ในห้องสมุดหรือหน่วยงานบริการสารสนเทศขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น เป็นบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศในงานบริการหรืองานวิเคราะห์หมวดหมู่และวัสดุ อื่นๆ หรืองานวารสาร เป็นนักบรรณานุกรม นักจัดทำดรรชนีและสาระสังเขป
 3. เป็นอาจารย์สอนวิชาในแขนงบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 4. ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ เช่น งานเอกสาร สารบรรณ งานบรรณาธิการ
 5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย งานสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร ตลอดจนสื่อประเภทอื่นๆ เช่น โสตทัศน วัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 6. สามารถนำความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพอื่น ๆ เช่น งานเลขานุการ งานในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม

  แนวทางการศึกษาต่อทั้งภายในและต่างประเทศ

 • สามารถศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในประเทศและประเทศอื่นๆ
  • การศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตในประเทศสามารถศึกษาได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น
  • การศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์
 • การกำหนดตำแหน่งผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) เริ่มจากระดับ 3 เช่นเดียวกับผู้จบปริญญาตรีสายอาชีพต่าง ๆ และเลื่อนระดับขึ้นไปได้ตามลำดับความสามารถ

  ความต้องการผู้สำเร็จการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

มีความต้องการทั้งในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน
 • ความต้องการในหน่วยงานรัฐบาล
         เพื่อเป็นบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศในสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ (เช่นโรงเรียนวิทยาลัยและคณะวิชาในมหาวิทยาลัย) ตลอดจนหน่วยงานระดับกรม กอง อื่นๆ และรัฐวิสาหกิจ
 • ความต้องการในหน่วยงานเอกชน
        เพื่อเป็นบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศในธนาคาร โรงพยาบาล บริษัทธุรกิจ บริษัท อุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

ที่อยู่

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 โทรสาร 0-2564-4493

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์: ผศ.นฤตย์ นิ่มสมบุญ e-mail nar@tu.ac.th

หรือ ผศ.ไพโรจน์ เอี่ยมชัยมงคล e-mail perseuz@hotmail.com

กลับสู่ด้านบน